Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť RAPETO a. s., so sídlom Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53, IČ: 27125963, DIČ: CZ27125963, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel B, vložka č. 1754, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka č. 22038 (ďalej tiež „My“ alebo „spoločnosť RAPETO“), ako správca osobných údajov, Vás ako užívateľov webových stránok www.pangamin.cz informuje o nižšie popísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ďalej v texte sa dozviete najmä:

1. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;

2. Za akými účelmi a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať;

3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté;

4. Počas akého obdobia budeme Vaše osobné údaje spracovávať a

5. Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

 

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prerokovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: pangamin@pangamin.cz.

 

Spracovanie osobných údajov maloletých

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

Ak nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaný o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

a) Vaše meno, priezvisko a prípadne akademické tituly

b) obchodná firma,

c) adresa alebo sídlo spoločnosti (fakturačná adresa),

d) dodacia adresa

d) identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,

e) telefónne číslo

f) e-mailová adresa alebo

g) údaje o Vašich objednávkach a nákupoch v našom e-shope

 

Cookies

V rámci našich webových stránok používame tzv. cookies. Súbor cookie je malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý je pri návšteve webovej stránky odoslaný do vášho počítača. Pri ďalšej návšteve súbor cookie webu umožní rozpoznať váš prehliadač. Pomocou súboru cookies  sa dajú uložiť užívateľské nastavenia a ďalšie údaje. Prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby všetky súbory cookies odmietal alebo aby hlásil, keď sa vám súbor cookies  niekto pokúsi zaslať. Niektoré funkcie alebo služby na našich webových stránkach však bez súborov cookies  nemusia fungovať správne.

Na našich webových stránkach používame tieto cookies:

súbory cookies vyžadované k činnosti webových stránok, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie plnej funkčnosti využívania našich webových stránok a slúžia rovnako k zaisteniu funkčnosti nášho e-shopu, tzv. technické cookies (doba trvania cookies: 20 dní);

súbory cookies, ktoré nie sú úplne nevyhnutné k fungovaniu webových stránok, avšak ich používanie zlepšuje užívateľský dojem a uľahčuje prehliadanie webových stránok. Tieto cookies sú používané na skvalitnenie ponuky našich produktov (napr. obmedzenie záťaže, funkčnosť prihlásenia) (doba trvania cookies: 20 dní);

ever cookie (pre rozlíšenie medzi existujúcim a novým zákazníkom, dĺžka trvania: 2 roky);

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme Vás spätne kontaktovali a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia našich zmluvných povinností, t. j. za účelom realizácie Vašej objednávky v našom e-shope (t. j. dokončenia Vašej objednávky a jej vybavenie), prípadne za účelom správy Vášho zákazníckeho konta na našich webových stránkach, ak budete požadovať jeho založenie. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu za účelom spracovania.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme popri tom  využiť na to,  aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia, t. j. aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať. Poskytnutie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov za účelom odpovedí na Vami vznesené otázky alebo Vami požadovaných informácií je našou zmluvnou požiadavkou, a jej neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzatvorenia zmluvy alebo neposkytnutia odpovede na Vami vznesené otázky.

Popri tom spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na pangamin@pangamin.cz alebo inú adresu, z ktorej ste od nás dostali obchodné oznámenie.

 

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobné údaje môžeme za vyššie uvedenými účelmi odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás zrealizovali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť poskytnuté:

   1. externej účtovníčke;

   2. externej advokátskej kancelárii;

   3. externej auditorskej kancelárii;

   4. spracovateľom, ktorí nám poskytujú platobné, prepravné a distribučné služby;

   5. spracovateľom, ktorí nám poskytujú serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či ktorí sú našimi obchodnými partnermi;

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v období,  počas ktorého Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo počas obdobia nevyhnutného k plneniu archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archivácii a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

 

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom;

b) právo na opravu;

c) právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“);

d) právo na obmedzenie spracovania údajov;

e) právo namietať proti spracovaniu; a

f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

 

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázal/a urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese pangamin@pangamin.cz

Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

Právo na prístup znamená, že  kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ sú, tak potom za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či namietnuť, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza  na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Taktiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na vymazanie znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (ak) už nie sú potrebné za účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ak) spracovanie je protiprávne, (ak) vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo (ak) to od nás vyžaduje zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018