Jak reklamovat

Pri prevzatí tovaru od prepravcu  je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený, a na prípadnú reklamáciu ohľadom porušenia obalu nebude braný ohľad.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím  tovaru o jeho poškodeniach vedel alebo ich sám spôsobil. Právo z chybného plnenia nie je možné uplatniť tiež za nasledujúcich okolností:

  • ak je  na výrobku, jeho obale alebo v návode vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty;
  • ak vypršala pri reklamovanom tovare záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie;
  • poškodenie vzniklo nedodržaním pokynov stanovených výrobcom;
  • poškodenie vzniklo nevhodnou manipuláciou s tovarom alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
  • poškodenie vzniklo prevedením neoprávneného zásahu do tovaru; alebo
  • tovar bol poškodený živlami.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za poškodenia, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci bez zbytočného odkladu po zistení poškodenia u predávajúceho na adrese: RAPETO a. s., Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53(miesto pre zaslanie reklamovaného tovaru) alebo elektronickou poštou na adrese: pangamin@pangamin.cz. Práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za poškodenia tovaru vrátane popisu poškodenia je potrebné uplatniť u predávajúceho písomne a zaslať spoločne s reklamovaným tovarom a kópiou dokladu o kúpe tovaru bežným spôsobom na adresu predávajúceho uvedenú vyššie. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru vzniká predávajúcemu povinnosť nahradiť kupujúcemu účelne vynaložené náklady na dopravu reklamovaného tovaru  predávajúcemu.

Predávajúci zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie bezprostredne po jeho uplatnení na elektronickú adresu kupujúceho s uvedením doby a predmetu reklamácie a požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie. Za čas uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho elektronickou poštou na elektronickej adrese kupujúceho a prípadne taktiež telefonicky. Reklamačný protokol bude kupujúcemu dodaný najneskôr v lehote stanovenej všeobecnými záväznými právnymi predpismi pre vybavenie reklamácie, a to najčastejšie spoločne s tovarom, ktorý bol predmetom reklamácie, a s uvedením dátumu a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a celkovej dobe trvania reklamácie. V prípade, že v rámci reklamačného procesu nebol kupujúcemu zaslaný žiadny tovar, bude kupujúcemu zaslaný reklamačný protokol elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho.

V prípade, že je kupujúcemu doručená nekompletná objednávka, je kupujúci povinný ihneď informovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že neskôr reklamácia nebude uznaná. Reklamáciu nekompletnej zásielky je možné uplatniť elektronickou poštou na adrese: pangamin@pangamin.cz alebo telefonicky u predávajúceho.