Obchodné podmienky

spoločnosti RAPETO a. s. pre predaj tovaru prostredníctvom internetového
obchodu umiesteného na webovej adrese www.pangamin.sk .

 1. Úvodné ustanovenia

  1.1 Spoločnosť RAPETO a. s., so sídlom Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53, IČ: 27125963, DIČ: CZ27125963, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel B, vložka č. 1754 (ďalej len „predávajúci“), je prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „internetový obchod“). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej adrese www.pangamin.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Kontaktné údaje predávajúceho sú:

  • adresa pre doručovanie: RAPETO a. s., Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53 adresa elektronickej pošty: pangamin@pangamin.cz
  • IČ: 27125963
  • telefonické spojenie: +420 374 692 506
  • banka:  Sberbank CZ, a.s.
  • číslo účtu:  4200025948
  • kód banky:  6800
  • mena účtu: [CZK]
  • SWIFT:   VBOECZ2X
  • IBAN:  CZ63 6800 0000 0042 0002 5948 
  pre Slovensko:
  • banka: Sberbank Slovensko , a.s.
  • číslo účtu: 1000026256
  • kód banky: 3100
  • mena účtu: [EUR]
  • SWIFT:   LUBASKBX
  • IBAN:   SK96 3100 0000 0010 0002 6256 (dále jen „účet prodávajícího“).
 2. Predmet a povaha obchodných podmienok

  2.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s ustanovením § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ“ alebo „občiansky zákonník“), a tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých kúpnych zmlúv (zmlúv o dodávke tovaru) uzatvorených medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).

  2.2 Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu, a v súvislosti s používaním webovej stránky kupujúcim.

  2.3 Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v českom jazyku a iba české znenie je autentické; preklady do iných jazykov majú iba informatívnu povahu.

 3. Objednanie tovaru a užívateľský účet

  3.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania na webovej stránke, z ktorého môže objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). Webové rozhranie obchodu umožňuje vykonávanie objednávok tovaru tiež bez registrácie kupujúceho na webovej stránke, a to priamo z webového rozhrania obchodu.

  3.2 Pri registrácii na webovej stránke a/alebo pri objednávaní tovaru podľa čl. 3.1. je kupujúci povinný uvádzať správne, úplné a pravdivé všetky požadované údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje o kupujúcom uvedené v užívateľskom účte a/alebo pri objednávaní tovaru podľa čl. 3.1. sú predávajúcim považované za správne.

  3.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený adresou elektronickej pošty kupujúceho a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do užívateľského účtu a zároveň berie na vedomie, že predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho, najmä za akúkoľvek prípadnú škodu alebo stratu, ktorá tým kupujúcemu môže vzniknúť.

  3.4 Kupujúci nesmie umožniť využívanie svojho individualizovaného užívateľského účtu tretím osobám.

  3.5 Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že predávajúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva po dobu jedného (1) roka, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

  3.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 4. Uzavretie kúpnej zmluvy

  4.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje prehľad tovaru navrhovaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších súvisiacich daní a poplatkov.

  4.2 Webové rozhranie obchodu ďalej obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci území Českej republiky a Slovenskej republiky.

  4.3 Prehľad tovaru navrhovaného predávajúcim na predaj nepredstavuje ponuku predávajúceho v zmysle § 1732 OZ, a predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru uzavrieť. Týmto nie je dotknutá možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

  4.4 Tovar, vrátane jeho ceny, je dostupný iba po dobu, počas ktorej je zobrazený na webovom rozhraní obchodu. V prípade, že objednaný tovar už nie je dostupný alebo sa nedodáva alebo nevyrába, bude predávajúci bezodkladne  kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu (napr. nahradenie objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a pod.); predávajúci môže taktiež pristúpiť k odmietnutiu a zrušeniu objednávky.

  4.5 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), jednotkovej cene vrátane DPH, množstvo objednávaného tovaru a jeho celkovej cene;
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

  4.6 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a potvrdiť údaje, ktoré kupujúci do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov do objednávky. Pred odoslaním objednávky potvrdí kupujúci oboznámenie sa a úplný súhlas s obchodnými podmienkami začiarknutím voľby „súhlasím s Obchodnými podmienkami“. Znenie platných obchodných podmienok je kupujúcemu priamo dostupné prostredníctvom odkazu pri voľbe „súhlasím s Obchodnými podmienkami“, alebo tiež na webovej stránke. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

  4.7 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky vhodným spôsobom (napríklad písomne či telefonicky). Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom potvrdiť, nepovažuje sa objednávka za ponuku k uzavretiu kúpnej zmluvy a neprihliada sa na ňu.

  4.8 Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že zobrazenie tovaru na webovom rozhraní obchodu je iba ilustračné a indikatívne, a predávajúci môže tovar dodať v ľubovoľnom prevedení.

  4.9 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom doručenia prijatia objednávky (akceptácia) kupujúceho zo strany predávajúceho. Predávajúci zašle potvrdenie kupujúcemu na jeho adresu elektronickej pošty spoločne s písomným vyhotovením kúpnej zmluvy.

  4.10 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe, a nie je prístupná. 

  4.11 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 5. Cena tovaru a platobné podmienky

  5.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na základe kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;

  5.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

  5.3 V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

  5.4 V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho, najdlhšie do 7 pracovných dní, inak bude objednávka automaticky stornovaná.

  5.5 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky podľa čl. 4.7, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

  5.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

  5.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru alebo iný doklad spĺňajúci náležitosti podľa zákona č. 112/2016 Zb., o evidencii tržieb (ďalej len „účtenka“). Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru alebo účtenku vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 

  5.8 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  6.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 1829 odst. 1 OZ, a to v lehote štrnástich (14) dní. Uvedená lehota plynie odo dňa: 

  • převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce);
  • převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem několik druhů zboží nebo dodání několika částí; 
  • nebo převzetí první dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem pravidelná opakovaná dodávka zboží.

  6.2 Pri uplatnení práva odstúpenia od kúpnej zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení písomne informovať predávajúceho (poštová adresa: RAPETO a. s., Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53, e-mailová adresa: pangamin@pangamin.cz) formou jednostranného právneho rokovania, a to nasledujúcim doporučeným postupom: 

  • odoslaním riadne vyplneného a podpísaného vzorového formulára pre odstúpenie od kúpnej zmluvy dostupného na webovej stránke (na stiahnutie tu);
  • alebo odoslaním emailu z elektronickej adresy kupujúceho na adresu pangamin@pangamin.cz s nasledujúcim textom: „Odstupujem týmto jednostranne od kúpnej zmluvy č. [***] uzatvorenej na základe objednávky č. [***] zo dňa [***] a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar." s uvedením dátumu, celého mena a adresy kupujúceho.

  6.3 Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu bez zbytočného odkladu v písomnej podobe potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy a bude kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia ďalšieho postupu.

  6.4 Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od kupujúceho prijal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Vrátenie prijatých peňažných prostriedkov prevedie predávajúci takým istým spôsobom, ktorý kupujúci použil pri prevedení pôvodnej transakcie; iným spôsobom prevedie predávajúci vrátenie len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

  6.5 Platbu predávajúci vráti až po prijatí vráteného tovaru alebo ak kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  6.6 Kupujúci sa zaväzuje, že tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zašle predávajúcemu späť alebo ho odovzdá na adrese: RAPETO a. s., Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím štrnástich (14) dní. Ustanovenie článku 6.5 týmto nie je dotknuté.

  6.7 Náklady spojené s vrátením tovaru nesie kupujúci.

  6.8 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ako ktorý je potrebný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Pokiaľ bude vrátený tovar v rozpore s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný  či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  6.9 Kupujúci  berie na vedomie, že z dôvodu uvedených v § 1837 OZ nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nie je možné tak mimochodom odstúpiť od zmluvy o dodávke 
  tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
  tovar, ktorý podlieha rýchlej nákaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, 
  tovar v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť späť a od zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ bol porušený jej pôvodný obal. 

  6.10 Ustanovenie o práve kupujúceho odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy nie je možné uplatniť vo vzťahu k tovaru, ktorý je v zmysle § 2 písm. i) zákona č. 110/1197 Zb., o potravinách a tabakových výrobkoch, v znení neskorších predpisov, považované za doplnok stravy, pokiaľ došlo po dodaní takéhoto tovaru kupujúcemu k narušeniu originálneho obalu tovaru.

  6.11 Ak sú spolu s tovarom poskytované predávajúcim dary, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva kupujúceho odstúpiť od zmluvy v zmysle čl. 6.1. stráca darovacia zmluva účinnosť. V takomto prípade je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj všetky dary, ktoré mu boli v súvislosti so zmluvou poskytnuté.

 7. Preprava a dodanie tovaru, náklady na dopravu

  7.1 Voľbu spôsobu dopravy prevedie kupujúci podľa možností uvedených v objednávkovom formulári vo webovom rozhraní obchodu pred odoslaním objednávky podľa čl. 4.6. Uvedené podmienky platia iba pre dodanie tovaru v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky. 

  7.2 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Predávajúci môže odmietnuť zvolený spôsob dopravy, pokiaľ by prepravné podmienky alebo okolnosti neboli v súlade s podmienkami uvedenými na tovare. V takomto prípade oznámi predávajúci kupujúcemu navrhovaný vhodný spôsob prepravy.

  7.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu nákladov za uskladnenie, alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov za dopravu. Náhradu nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

  7.4 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

  7.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený, a na prípadnú reklamáciu ohľadom porušenia obalu nebude braný ohľad.

  7.6 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho,  ak sú predávajúcim vydané.

 8. Kvalita pri prevzatí, zodpovednosť za poškodenia a servis

  8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za poškodenia, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 211 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

  8.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nie je poškodený. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

  • má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej;
  • sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obyčajne používa;
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo prílohy, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  8.3 Ak sa prejaví poškodenie v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol poškodený už pri prevzatí, najmä pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

  8.4 V prípade, že tovar nemá vlastnosti stanovené v čl. 8.2, má kupujúci právo požadovať, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď bezplatnou opravou tovaru, alebo dodaním nového tovaru bez poškodenia, ak to nie je vzhľadom k povahe poškodenia neprimerané. Právo na dodanie nového tovaru má kupujúci aj v prípade odstrániteľného  poškodenia, pokiaľ nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení, v takom prípade má kupujúci  právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak nie je uvedený postup možný alebo ak si ho neuplatní kupujúci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru; právo na primeranú zľavu má kupujúci aj v prípade, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez poškodenia alebo tovar  opraviť, ako  aj v  prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo ak by zaistenie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti. Pri dodaní nového tovaru vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady tovar pôvodne dodaný.

  8.5 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z poškodenia, ktoré sa vyskytne na tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od jeho prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom  k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Záručná doba plynie od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar podľa kúpnej zmluvy odoslaný, plynie od doručenia tovaru do miesta určeného v objednávke.

  8.6 Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o jeho poškodeniach vedel alebo ich sám spôsobil. Právo z chybného plnenia nie je možné uplatniť tiež za nasledujúcich okolností:

  • ak je na výrobku, jeho obale alebo v návode vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty;
  • ak uplynula pri reklamovanom tovare záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie;
  • poškodenie vzniklo nedodržaním pokynov stanovených výrobcom;
  • poškodenie vzniklo nevhodnou manipuláciou s tovarom alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
  • poškodenie vzniklo vykonaním neoprávneného zásahu do tovaru; alebo
  • tovar bol poškodený živlami.

  8.7 Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za poškodenie, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci bez zbytočného odkladu po zistení poškodenia u predávajúceho na adrese: RAPETO a. s., Kokašice, Čeliv 17, PSČ: 349 53 (miesto na zaslanie reklamovaného tovaru) alebo elektronickou poštou na adrese: pangamin@pangamin.cz. Práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za poškodenie tovaru vrátane popisu poškodenia je potrebné uplatniť u predávajúceho písomne a zaslať spoločne s reklamovaným tovarom a kópiou dokladu o kúpe tovaru bežným spôsobom na adresu predávajúceho vyššie. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru vzniká predávajúcemu povinnosť nahradiť kupujúcemu účelne vynaložené náklady na dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu.

  8.8 Predávajúci zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie bezprostredne po jeho uplatnení na elektronickú adresu kupujúceho s uvedením doby a predmetu reklamácie a požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie. Za čas uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijme od kupujúceho reklamovaný tovar. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho elektronickou poštou na elektronickej adrese kupujúceho a prípadne tiež telefonicky. Reklamačný protokol bude kupujúcemu doručený najneskôr v lehote stanovenej všeobecnými záväznými právnymi predpismi pre vybavenie reklamácie, a to najčastejšie spoločne s tovarom, ktorý bol predmetom reklamácie, a s uvedením dátumu a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a celkovej dobe trvania reklamácie. V prípade, že v rámci reklamačného procesu nie je kupujúcemu zasielaný žiadny tovar, bude kupujúcemu zaslaný reklamačný protokol elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho.

  8.9 V prípade, že je kupujúcemu doručená  nekompletná objednávka, je kupujúci povinný ihneď informovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že neskôr reklamácia nebude uznaná. Reklamáciu nekompletnej zásielky je možné uplatniť elektronickou poštou na adrese: pangamin@pangamin.cz alebo telefonicky u predávajúceho.

 9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

  9.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

  9.2 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

  9.3 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

  9.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s jej určením. Predávajúci upozorňuje, že informácie na webovej stránke môžu byť z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci teda nemôže bezvýhradne garantovať správnosť obsahu webovej stránky. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu alebo z webovej stránky.

 10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

  10.1 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely rokovania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu, ktorý je dostupný na stránkach www.pangamin.cz v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

  10.2 Kupujúci má v rámci objednávky tovaru alebo registrácie užívateľského účtu možnosť udeliť predávajúcemu súhlas so zasielaním obchodných oznámení, a to začiarknutím príslušného políčka a jeho potvrdením. Pokiaľ kupujúci udelil takto predávajúcemu súhlas so zasielaním obchodných oznámení, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo závodom predávajúceho, a so zasielaním akýchkoľvek obchodných oznámení predávajúceho predovšetkým v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom jeho poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, telefónneho čísla, prostredníctvom automatických volacích zariadení, faxom či iným podobným spôsobom vrátane telemarketingu. Kupujúci môže tento súhlas kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať.

  10.3 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu, ktorý je dostupný na stránkach www.pangamin.cz v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

 11. Ukladanie cookies

  11.1. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie súvisiace s ukladaním cookies sú dostupné na stránkach www.pangamin.cz v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

 12. Doručovanie

  12.1 Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej pri objednávke podľa čl. 3.1.

 13. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  13.1 Práva a povinnosti vyplývajúce alebo súvisiace s kúpnou zmluvou, vrátane mimozmluvnej zodpovednosti, sa riadia českým právnym poriadkom. Príslušným pre riešenie prípadných sporov je súd určený podľa všebecne záväzných právnych predpisov. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  13.2 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy pangamin@pangamin.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

  13.3 Mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy zabezpečuje  Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

  13.4 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov  on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

  13.5 Ak je  niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného (1) ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

  13.6 Obidve zmluvné strany na seba preberajú nebezpečenstvo zmeny okolnosti, a ustanovenia § 1765 odst. 1 a 1766 OZ sa nepoužije.

  13.7 Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý skutočnej hodnoty poskytnutého plnenia a bezvýhradne súhlasí s dohodnutou cenou plnenia.

  13.8 Pri pochybnostiach o tom, či bol tovar dodaný alebo či bolo vykonané iné právne konanie (volanie, odoslanie elektronickej či faxovej správy, výzva, upomienka, a pod.), je rozhodujúci výpis zo systému predávajúceho alebo príslušného dodávateľa služieb predávajúceho.

  13.9 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť, doplňovať či rušiť. Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok zostávajú aj naďalej v platnosti, považujú sa vo svojom súhrne za kúpnu zmluvu a riadia sa obchodnými podmienkami v príslušnom znení.

  13.10 Kupujúci týmto výslovne prijíma nasledujúce ustanovenia obchodných podmienok: čl. 2.2, 2.3., 3.5., 4.3., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 5.1., 6., 7.1., 7.2., 8., 9.1., 9.4., 10., 11. a čl. 13.

  13.11 Pre predávajúceho je rozhodujúci celý a úplný obsah prípadnej kúpnej zmluvy a odsúhlasenie obchodných podmienok kupujúcim je predpokladom uzavretia kúpnej zmluvy. Týmto nie je vylúčená možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

  13.12 Ustanovenie čl. 6. a 8. týchto Obchodných podmienok sa nevzťahuje na prípady, kedy kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania; platí, že kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania pokiaľ pri vyplňovaní objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu vyplní údaj o svojom identifikačnom čísle (kolónka „IČ“). 

  13.13 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

  13.14 Kupujúci týmto prehlasuje, že sa plne oboznámil s obsahom obchodných podmienok a s významom jednotlivých dojednaní pred podaním objednávky podľa čl. 4.5, a že všetky dojednania obchodných podmienok sú pre kupujúceho jasné, zrozumiteľné, prehľadné a čitateľné bez zvláštnych ťažkostí či obmedzení, a že mu boli oznámené zrozumiteľným a jasným spôsobom. 

  13.15 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23. 5. 2018.


V Čelivi dňa 23.5.2018

RAPETO a.s.